[1]
H. L. C. . Nguyễn, N. Q. . Nguyễn, và L. T. T. . Nguyễn, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.