[1]
T. Q. . Phạm, “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.