[1]
G. D. . Hoàng và V. T. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.