[1]
T. M. P. . Lê và T. T. H. . Đỗ, “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.