[1]
H. H. . Nguyễn, H. S. . Ngô, T. H. . Trần, N. P. A. . Trần, và T. H. . Dương, “TẠO HÌNH ÂM ĐẠO BẰNG VẠT ĐẠI TRÀNG XÍCH MA CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI KẾT HỢP NỘI SOI HỖ TRỢ: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHÌN LẠI Y VĂN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.