[1]
B. T. G. Lê, Q. H. . Nguyễn, và N. K. . Nguyễn, “DỊCH THUẬT VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC BỆNH HEN PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN – PAKQ”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.