[1]
T. H. . Phạm, T. H. . Nguyễn, T. N. . Thân, V. C. . Bùi, và V. T. . Phạm, “PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KIÊN GIANG BA NĂM, 2018 ĐẾN 2020”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.