[1]
Đức T. . Đỗ, N. T. . Phạm, C. T. . Đinh, Đức T. . Nguyễn, và T. P. N. . Nguyễn, “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.