[1]
H. K. . Phạm, Q. H. Dương, Q. D. . Nguyễn, T. H. T. . Trần, và V. K. . Vũ, “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.