[1]
N. L. . Lê và V. V. . Trần, “ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN SỰ CO GEL COLLAGEN CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.