[1]
G. D. . Hoàng và X. P. Vũ, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN MẤT VỮNG C1-C2 ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.