[1]
T. P. Hồ, Đức D. . Nguyễn, V. T. . Hoàng, Đình S. H. . Nguyễn, H. V. . Phạm, và T. T. . Nguyễn, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.