[1]
T. Đức . Lê và T. L. . Bùi, “ĐẶC ĐIÊM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TỤY GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN, DI CĂN TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.