[1]
T. T. H. . Đỗ, T. Y. . Phạm, và V. Đàn . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.