[1]
T. L. T. . Nguyễn và T. H. A. . Lê, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VẢY NẾN THÔNG THƯỜNG BẰNG CHIẾU TIA CỰC TÍM B DẢI HẸP (NBUVB)”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.