[1]
T. H. . Nguyễn, T. T. . Đỗ, và Q. T. . Lưu, “GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ SỎI ĐƯỜNG MẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ DỰNG SỐNG”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.