[1]
B. H. . Đồng, Đỗ H. . Trần, T. Đạt . Nguyễn, V. Đường . Thiều, và V. M. . Đỗ, “NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.