[1]
N. D. . Hồ, X. T. . Đặng, và M. A. . Hồ, “ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG MEN GAN BẰNG BIBISO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.