[1]
X. Q. . Ngô, T. H. . Nguyễn, và Q. D. . Ngô, “U LYMPHO TẾ BÀO B LỚN LAN TOẢ BIỂU HIỆN TẠI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH VÀ HỒI CỨU LẠI Y VĂN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.