[1]
Đình M. . Nguyễn và T. H. . Phạm, “GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.