[1]
A. V. . Ngô, T. H. L. . Nguyễn, và N. D. . Lê, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG NHỊP NHANH TRÊN THẤT Ở TRẺ EM TẠI KHOA CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN NHI TRUNG UƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.