[1]
T. N. L. . Đỗ, T. D. . Lê, và T. D. . Lê, “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.