[1]
T. N. L. . Hoàng, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.