[1]
N. A. . Vũ và Q. Ái . Đặng, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG LƯỚI TỰ DÍNH”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.