[1]
D. H. H. Lê, Đoàn H. A. P. . Nguyễn, Q. V. . Trần, và M. H. . Nguyễn, “KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.