[1]
T. T. H. . Nguyễn, T. T. . Nguyễn, và T. T. . Vũ, “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NT-PROBNP LÚC MỚI NHẬP VIỆN VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.