[1]
X. K. . Nguyễn và V. C. . Nguyễn, “THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN NĂM 2012 -2014”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.