[1]
X. T. . Đỗ, T. M. H. . Bạch, và V. H. . Đinh, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THẤT TRÁI VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.