[1]
G. . Huỳnh, T. L. . Lê, P. H. N. . Nguyễn, và T. A. . Đặng, “TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.