[1]
H. L. . Nguyễn và X. L. . Ngô, “XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.