[1]
Q. T. . Đỗ, N. B. . Phạm, X. Đạt . Bùi, Đức S. . Lê, T. T. H. . Trần, và V. D. . Trương, “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.