[1]
H. N. . Phạm và T. N. T. . Đặng, “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.