[1]
Q. T. . Lưu và T. N. . Lê, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA LIỆU PHÁP KHÁNG SINH CÓ SỬ DỤNG KHÍ DUNG COLISTIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY”, VMJ, vol 526, số p.h 1A, tháng 5 2023.