[1]
A. T. . Trần, T. H. Trần, T. H. . Nguyễn, V. T. . Lê, T. K. . Lê, và Đức V. . Phạm, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.