[1]
H. K. . Đỗ và V. T. . Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ GIAI ĐOẠN TẠI CHỖ, TẠI VÙNG BẰNG HOÁ CHẤT CẢM ỨNG THEO SAU HOÁ XẠ ĐỒNG THỜI”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.