[1]
T. . Trần, T. Q. . Phạm, và V. H. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.