[1]
Q. D. . Ngô, X. Q. . Ngô, V. B. . Phạm, và V. Q. . Lê, “PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.