[1]
T. L. P. . Nguyễn, M. H. . Vũ, và T. T. T. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT ĐỘ TUỔI TỪ 25 ĐẾN 50 TUỔI”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.