[1]
Đình Âu Hoàng và T. C. . Mai, “ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY XOANG TRONG BILAN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG TRÁN”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.