[1]
T. L. . Nguyễn, T. C. . Phạm, và X. N. . Lê, “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH XSPECT TRONG GHI HÌNH PHÓNG XẠ SPECT/CT”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.