[1]
Đình H. . Trịnh, T. T. H. . Đỗ, và H. A. . Trịnh, “TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở TRẺ EM HỌC ĐƯỜNG VIỆT NAM SAU HAI THẬP NIÊN CÓ CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC ĐƯỜNG”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.