[1]
N. A. . Trịnh, V. L. . Trần, N. T. . Nguyễn, và T. T. H. . Vũ, “CÁC HỘI CHỨNG LÃO KHOA VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC Ở NGƯỜI LOÃNG XƯƠNG CAO TUỔI”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.