[1]
Q. B. Nguyễn và V. K. . Nguyễn, “THỰC TRẠNG TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.