[1]
T. M. T. Nguyễn, P. D. . Nguyễn, và K. H. . Tăng, “XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN CỦA CAO CHIẾT NƯỚC BÀI THUỐC SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.