[1]
Q. Đôn . Trịnh, T. B. A. Nguyễn, và V. D. Trương, “PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.