[1]
H. T. Vũ, T. . Trần, và V. T. . Lê, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ DẠ DÀY TẾ BÀO NHẪN”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.