[1]
H. H. H. . Quách, H. T. . Lâm, và T. H. . Bùi, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GÓC MỎM MÓC TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN MŨI XOANG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG TỪ THÁNG 9 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2022”, VMJ, vol 526, số p.h 2, tháng 6 2023.