[1]
Q. S. Trưởng, N. L. Vũ, M. C. Dương, và T. V. D. Phạm, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.