[1]
T. B. Đặng, V. V. Ngô, V. G. Trần, và H. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.