[1]
C. D. Trần và Q. B. Trương, “TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.